Onkologia

Przeciwciała monoklonalne w leczeniu chłoniaków u psów – wsparcie walki z nowotworem od wewnątrz

Rodney Ayl, Emi Ohashi

Sukces, jaki ta metoda leczenia osiągnęła w medycynie człowieka, sprowokował badania nad jej wykorzystaniem w praktyce weterynaryjnej, aby pomóc psom.

Standardowe leczenie chłoniaków u psów obejmuje podawanie winkrystyny, cyklofosfamidu, doksorubicyny i prednizonu. Chemioterapia oparta o te połączenia cytostatyków znana jest pod nazwą schematu CHOP, który dodatkowo może być uzupełniony o L-asparaginazę.1-3 W przypadku chłoniaków odsetek psów, które osiągają remisję, przekraczają 85, a czas ich przeżycia waha się od ośmiu do 12 miesięcy, ale przez blisko dwie dekady nie doszło do istotnej poprawy efektów leczenia.1-4 Swoiste dla psów przeciwciała monoklonalne (mAb) skierowane przeciwko komórkom chłoniaka mogą pewnego dnia stać się dostępne dla lekarzy weterynarii, którzy będą mogli stosować je w ramach swojej praktyki w leczeniu psów z chłoniakiem.

Co to są przeciwciała monoklonalne?

Przeciwciała są wytwarzane przez limfocyty B. Ich rolą jest wychwytywanie obcych antygenów krążących we krwi. Kiedy limfocyty B napotkają antygen, który spowoduje ich aktywację, przekształcają się w komórki plazmatyczne wytwarzające przeciwciała. Przeciwciała monoklonalne to rodzaj przeciwciał stanowiących bardziej jednolitą populację niż naturalne przeciwciała i wykazujących jednakową swoistość względem danego antygenu.

Początkowo mAb były wytwarzane poprzez fuzję limfocytów B izolowanych ze śledziony zwierzęcia, które immunizowano, podając mu określony antygen (białko docelowe) z komórkami linii szpiczaka wyselekcjonowanej ze względu na niemożność wytwarzania immunoglobulin. Tę technikę wytwarzania komórek hybrydowych rozwinęli Köhler i Milstein, co umożliwiło uzyskiwanie dużych ilości przeciwciał o wysokiej czystości i pojedynczej swoistości, czyli wiążących się wyłącznie z jednym epitopem (miejscem wiążącym przeciwciało) danego antygenu.5 Od tego czasu rozwinięto nowsze technologie służące do wytwarzania ludzkich przeciwciał monoklonalnych oraz przeciwciał humanizowanych.

W budowie przeciwciała wyróżnia się trzy części, na które składają się dwa identyczne fragmenty wiążące antygen (Fab), połączone za pomocą giętkiego regionu zawiasowego z fragmentem krystalizującym (Fc) pełniącym funkcję efektorową. Przeciwciała klasy IgG składają się z dwóch identycznych lekkich i dwóch identycznych ciężkich łańcuchów polipeptydowych, połączonych ze sobą wiązaniami dwusiarczkowymi, w wyniku czego powstaje dwustronnie symetryczna cząsteczka.6 Fragmenty Fab biorą udział w wiązaniu cząsteczek IgG do antygenów, do których są dopasowane przestrzennie, i dzieli się je na części zmienne (Fv) i części stałe (Fc).6

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Co to są przeciwciała monoklonalne?

Przeciwciała są wytwarzane przez limfocyty B. Ich rolą jest wychwytywanie obcych antygenów krążących we krwi. Kiedy limfocyty B napotkają antygen, który [...]

Jak działają mAb

W medycynie człowieka dostępne są dwa rodzaje mAb – sprzężone i niesprzężone. Działanie przeciwnowotworowe sprzężonych mAb ma charakter pośredni i polega na dostarczeniu [...]

Aratana liczy na mAb nowej generacji przeznaczone do leczenia chłoniaków

Mimo obiecujących początkowo perspektyw, Aratana Therapeutics ograniczyła swoje plany dotyczące dwóch produktów – AT-004 i AT-005, przeznaczonych do leczenia chłoniaków u psów.

Przeciwciała monoklonalne w leczeniu chłoniaków u ludzi

W medycynie człowieka schematy chemioimmunoterapii obejmujące rytuksymab – chimeryczne przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko receptorowi CD20, były pierwszymi od dziesięcioleci strategiami postępowania [...]

Przeciwciała monoklonalne w leczeniu chłoniaków u psów

Z uwagi na sukces, jaki odniosła w medycynie człowieka terapia wykorzystująca mAb, może być ona także skuteczna w leczeniu chłoniaków u psów. Rytuksymab był [...]

Podsumowanie

Skuteczność mAb skierowanych przeciwko komórkom chłoniaków u psów jest ciągle w trakcie badań, ale ich wykorzystanie w połączeniu z obecnie stosowanymi schematami leczenia prawdopodobnie pomoże [...]