W skrócie

Trazodon może łagodzić stres zwierzęcia podczas pobytu w lecznicy weterynaryjnej

Wyniki tego badania mogą sprawić, że zmienisz lek uspokajający, jaki rutynowo stosujesz u niespokojnych pacjentów podczas hospitalizacji.

Cel badania

Im więcej wiemy o niekorzystnym wpływie stresu na naszych pacjentów, tym ważniejsze staje się poszukiwanie sposobów jego zmniejszania i poprawy dobrostanu zwierząt podczas pobytu w lecznicy. Autorzy omawianego badania oceniali wpływ trazodonu – leku z grupy antagonistów receptora serotoninowego i inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny – na łagodzenie behawioralnych oznak stresu u hospitalizowanych psów.

Plan badania

Badacze oceniali zachowania związane ze stresem u 60 psów po upływie ≤ 45 minut od podania trazodonu, a następnie po 90 minutach. Każdemu psu z grupy badanej odpowiadał jako kontrola jeden pies przebywający w takim samym środowisku, ale nieotrzymujący trazodonu (n = 60). Obserwację zachowania psów z każdej pary prowadziła równocześnie ta sama osoba. Z badania wyłączono psy, które w ciągu dwóch godzin przed obserwacją otrzymały leki wpływające na pracę ośrodkowego układu nerwowego (np. uspokajające).

W grupie badanej trazodon podawano co 12 godzin w dawce początkowej 4 mg/kg m.c., którą zwiększano do 10-12 mg/kg m.c. lub podawano dalej co 8 godzin w zależności od uzyskanego efektu. Średnia dawka trazodonu w badaniu wyniosła 4,65 ± 0,97 mg/kg m...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kategorie zachowania*

Pobudzenie

Wyniki

Autorzy badania stwierdzili, że trazodon istotnie zmniejszał częstość występowania poszczególnych zachowań związanych ze stresem, np. ziajania, skomlenia i „oka wieloryba”, w porównaniu z grupą [...]

O czym warto pamiętać

Wydaje się, że trazodon jest dobrze tolerowanym lekiem, który może ograniczać zachowania związane ze stresem u psów przebywających w lecznicy weterynaryjnej. Uzasadnione jest [...]